แก้กฎหมาย “ขายฝาก” ใหม่ลูกหนี้ต้องรู้!

รู้หรือไม่ในสมัยก่อนมีเจ้าหนี้ไม่อยากได่้เงินคืน !!!จากเดิมเวลาลูกหนี้ไปขายฝากทรัพย์ให้นายทุน ถ้าเป็นที่ดินหรือบ้าน ที่มีมูลค่าสูงกว่าเงินที่เป็นหนี้กันอยู่มากๆ

ลูกหนี้บางครั้งก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะนายทุนเองอยากได้ทรัพย์จน หลบเลี่ยงไม่ยอมรับโทรศัพท์ ติดต่อไม่ได้ เมื่อถึงวันครบกำหนดขายฝาก

ลูกหนี้ติดต่อขอไถ่ถอนขายฝากไม่ได้ ก็ทำให้เสียบ้าน เสียที่ แบบนี้เรียกนายทุนเอาเปรียบลูกหนี้ ซึ่งในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจมีนายทุนหลายราย

ร่ำรวยขึ้นจากการเอาเปรียบลูกหนี้แบบนี้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเช่นวิกฤติต้มยำกุ้งปี 2540 จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายให้สิทธิลูกหนี้หรือผู้ขายฝาก

สามารถเอาเงินสินไถ่ไปไว้ที่สำนักงานวางทรัพย์ได้ โดยให้ถือว่าได้ไถ่ที่ดินหรือบ้านจากนายทุนแล้วในกรณีที่ติดต่อนายทุนไม่ได้ แต่เนื่องด้วยว่าข้อกฎหมายข้อนี้ ชาวบ้านหรือลูกหนี้ทั่วไปไม่ได้รู้ว่า สามารถทำได้หรือมีขั้นตอนอย่างไร การแก้ปัญหาตรงนี้จึงยังไม่มีประสิทธิ์ภาพมากนัก

โดยกฎหมายขายฝากฉบับใหม่ ณ วันที่ 15 เมษายน 2562 กำหนดให้ #จำนองชลบุรี #ขายฝากชลบุรี

ผู้ซื้อฝากจำเป็นต้องแจ้งวัน เวลา และจำนวนสินไถ่ที่แน่นอน โดยแจ้งรายละเอียดการไถ่กับลูกหนี้พร้อมทั้งบอกสถานที่ไถ่ พร้อมแนบสำเนาสัญญาขายฝาก เป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังที่อยู่ที่ระบุในสัญญาขายฝาก หากไม่มีการแจ้งผู้ขายฝากสามารถขยายเวลาการไถ่ไปได้ไม่เกิน 6 เดือน

โดยปราศจากดอกเบี้ย เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ ทางเรา บริษัท Moneyandhappy เป็นบริษัทที่มุ่งให้ความรู้ตัวลูกหนี้ และเต็มใจที่จะอธิบายขั้นตอน ตลอดจนสิทธิของลูกหนี้ เพื่อการกู้ยืมอย่างยุติธรรม ไม่เอาเปรียบลูกหนี้ ในการขายฝาก

https://web.facebook.com/moneyandhappy01

Money And Happy : รับจำนองบ้านชลบุรีระยองปรึกษาได้ 24 ชั่วโมง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *